شهر آفتاب- http://aftab.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 15 Jul 20 15:14:00 +0430fa اعلام آمادگی شهرآفتاب برای برگزاری کنسرت خیابانی همایون شجریان http://aftab.faratab.com/news/8866/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86 Sat, 04 Aug 18 02:35:32 +0430 اعلام آمادگی شهرآفتاب برای برگزاری کنسرت خیابانی همایون شجریان

]]>